Kontraktsvilkår

Alarm Systemer AS

1. Omfang: Kontrakten som er inngått på forsiden av nærværende skjema omfatter tjenester fra Alarm Systemer. Dette innebærer installasjoner av alarm / overvåknings utstyr fra Alarm Systemer og tilhørende overvåkning, utrykningstjeneste, manuelle vakt tjenester og service fra installatør. Denne kontrakt omhandler det hele og fulle kontrakts ansvar mellom partene, endringer eller tilleggs leveranser. Øvrige ytelser faktureres etter den til enhver tid gjeldende prisliste så fremt annet ikke er avtalt. Alarm Systemer krever at endringer skal bekreftes skriftlig. Kontrakten betinger godkjent kredittvurdering utført av Alarm Systemer.

2. Alarm Systemer alarm: Kontrakten gjelder (beskrevet på forsiden av kontrakten)Eventuelt tilleggsutstyr utover standard kan kjøpes eller leies av Alarm Systemer. Pris pr. ekstra punkt er beskrevet på forsiden av kontrakten. Utrykning er definert i pkt 6. Alarm Systemer har det tekniske garantiansvaret iht. kjøpsloven. Service iht. totalabonnementet gjelder i normal arbeidstid, mandag til fredag 08.00- 16.00. Service rekvirert av kunden utover dette tidspunkt vil medføre en faktura på medgått tid og materiell, etter gjeldende prisliste. Dersom lyn og torden, brann eller tilsvarende ødelegger alarmanlegget skal nytt anlegg monteres / feil utbedres på kundens regning. Kunden må således sørge for å ha gyldig forsikring som vil dekke ovennevnte skade. Tilsvarende gjelder ved ukorrekt bruk, skade påført av 3. person, innbrudd eller et innbruddsforsøk med påfølgende skade på teknisk installasjon.

3. Installasjonsarbeid: Installasjonsarbeidet utføres av Alarm Systemer servicetekniker. Dersom kunden har ønsker utover normal installasjon, bærer kunden ekstra kostnad vedrørende dette. Dersom kunden foretar bygningsmessige endringer plikter kunden å underrette Alarm Systemer snarest. Kunden må bære kostnadene tilknyttet nødvendig ombygging eller tilpasning av alarmanlegget. Etter installasjon merkes objektet med Alarm Systemer oblat / skilt, som tydelig viser at alarmen er tilknyttet alarmstasjon. Det totale antall oblat / skilt som objektet er merket med er Alarm Systemer eiendom og skal fjernes av Alarm Systemer ved opphør, se pkt 10.

4. Reklamasjon: Kunden plikter å godkjenne installasjonen umiddelbart etter overlevering og signere overleveringsbevis. Ved feil eller mangler, plikter kunden snarest og innen rimelig tid å underrette Alarm Systemer om dette.

5. Drift: Kunden er selv ansvarlig for å teste alarmen mot Alarm Systemer. Dette anbefales utført 1 gang pr. måned. Alarm Systemer alarmstasjon må varsles om test før dette utføres. Utløst alarm avlyses med forhåndsavtalt kodeord som kunden selv bestemmer. For å unngå sikkerhetsrisiko for kunden, og eller unødvendig alarmsignal med påfølgende utrykning fra Alarm Systemer, plikter kunden å meddele feil eller mangler ved alarmanlegget til Alarm Systemer snarest for utbedring. Nye brukere av alarmanlegget må alltid tilsvarende opplæring. Dette er kundens ansvar. GSM-kortet er Alarm Systemer sin eiendom og er ubetinget forbeholdt overføring av alarmsignaler til Alarm Systemer. Misligholder kunde SIM kortet, bærer kunden hele kostnaden forbundet med dette.

6. Overvåking / utrykning: Tjenesten innebefatter 24 timer overvåkning utført av Alarm Systemer. Alarm Systemer sitt oppdrag omfatter det som til enhver tid er gjeldende i alarminstruks. Avtalen trer i kraft når anlegget er montert og opplæring gitt kunden. Utrykning som følge av brukerfeil eller manglende avbestilling av utrykning vil bli fakturert kunden etter gjeldende satser. Ved utløst alarm vil prosedyre i alarminstruks bli fulgt. Det er kundens plikt og umiddelbart melde i fra til Alarm Systemer ved selvutløst alarm. Endring av instruks må skje skriftlige med kodeord. Endringen kan ta opp til 36 timer. Avslag med kode, er å regne som kodeord og det vil ikke medføre aksjon fra Alarm Systemer. Alarm Systemer kontroller kun utvendig ved utrykning, dersom ikke annet er avtalt. Priser for utrykning er a fullført rykk inkl. rapportering pr.t. kr. 895,- pr stk, Dette gjelder for næringskunder, og standard bedrift, eksl. SMB, med eget omgang, og samme prisliste. Private standardavtaler eksl. Rykk betaler inkl. mva. Leieavtaler privat er inkl. utrykninger. Misbruk eller annen feil hos kunder utover garanti belastes kunden. 3 parts anlegg er ikke med i garantiordninger.

7. Manuelle tjenester: Alarm Systemer tjenester utføres i samsvar med lov om vaktvirksomhet av 5. januar 2001. Personellet blir gitt opplæring tilpasset de enkelte oppdrag. En forutsetning for overholdelse av leveringstiden er at kunden overholder alle forpliktelser ovenfor Alarm Systemer og at kunden i rett tid legger de nødvendige grunnlag som er nødt for utførelsen av oppdraget. Forsinkelser som Alarm Systemer ikke kan styre gir ikke rett til heving av kontrakten eller kjøpet.

8. Betalingsbetingelser: Kunden faktureres etter nærmere avtalt intervall (mnd, kvartal, halvår, år). Alarm Systemer har rett til å justere abonnement / frakoblings- priser årlig basert på generell lønnsvekst i vekterbransjen. Endringer i, eller nye offentlige avgifter som får betydning for Alarm Systemer kostnader vil bli belastet fra det tidspunkt endringen trer i kraft. Ovennevnte gjelder også endrede betingelser på teletjenester og lignende som får betydning for Alarm Systemer sine kostnader. Endring i abonnements / frakoblingspriser kan gjøres med 1 mnd varsel. Faktura fra Alarm Systemer anses som varsel. Hvis betalingen ikke skjer innen avtalt tid, blir det belastet forsinkelsesrente etter gjeldende satser, samt purregebyr. Alarm Systemer benytter ekstern fordringspartner.

9. Bruk av underleverandør& overdragelse/ virksomheten: Alarm Systemer kan engasjere underleverandører til å gjennomføre forpliktelsene som er pålagt Alarm Systemer iht. denne avtalen. Dersom Team-Security helt eller delvis overdrar denne avtalen til andre eiere, opprettholdes gjeldene avtale i sin helhet.

10. Varighet / opphør av Team-Security kontrakt: Standard kontrakt privat / næring har 12 mnd bindingstid, regnet fra første fakturadato, signert kontrakt eller særavtale. Etter endt bindingstid fornyes avtalen automatisk for 12 mnd av gangen med 3 mnd oppsigelse før hovedforfall. Oppsigelsesfristen løper fra første dato i påfølgende mnd etter mottatt skriftlig oppsigelse. Ved oppsigelse vil kunden bli kontaktet for avslutningsservice, som omhandler frakopling / demontering av alt leiet utstyr, samt fjerning av Alarm Systemer alarm merker / oblater. Dette må utføres av Alarm Systemer installatør og faktureres etter gjeldene prisliste. Oppsigelsen må inneholde KODEORD. Oppdraget avsluttes først når ovenstående er utført. Leieconsept avtaler omfatter løpende leie av Alarm Systemer alarm. Gjeldende oppsigelsestid for private er 1 måned, for næringsvirksomhet gjelder 3 måneder.

Nedkobling/brudd gebyr for næring oppsigelse innen 0- 12mnd kr. 5000,-, 13-24mnd kr. 3500,-, 25 – 36mnd kr. 1500,- 37mnd + kr. 1000,-

*Nedkoblingsgebyr for private kr. 1000,- bedrifter 1500,-

11. Skifte av eier: Ved eventuelt salg av virksomheten hvor alarm er montert, vil ny eier kunne tre inn i eksisterende kontrakt. Ved eierskifte skal Alarm Systemer varsles skriftlig, med kodeord, av både ny og tidligere eier. Kontraktsinnehaver er ansvarlig for at Alarm Systemer har tilgang til utstyret inntil ny eier overtar virksomheten. Dersom anlegget ønskes flyttet til ny adresse utføres dette etter gjeldene prisliste.

12. Generelt: Alarm Systemer har ikke ansvar for skader som oppstår som følger av tyveri, innbrudd, tordenvær, hærverk, vann og brannskader. Enhver endring i kontraktens betingelser, alarmadresser, instrukser og lignende skal skje skriftlig. Kunden er selv ansvarlig for at alarmanlegget til enhver tid fungerer. Ved overtakelse fra annen leverandør må kunden selv si opp avtale med eksisterende leverandør eller eie anlegget selv. Det forutsettes at anlegget fungerer tilfredsstillende.

13. Mislighold: Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp av begge parter. Betalingsmislighold anses som vesentlig og vil medføre stopp i alle tjenester. Gjenstående totale beløp i kontrakten vil forfalle til omgående betaling. Dersom stoppet abonnement ønskes gjenopprettet, må alle forfalte betalinger være innbetalt før tjenesten blir gjenopptatt. Ved brudd på bindingstiden må gjenstående kontrakts beløp iht. avtalen betales.

14. Tvister: Tvister søkes løst i minnelighet, dersom så ikke er mulig vedtas Sandefjord Byrett som rett verneting. 15. Fortrolig behandling: Alarm Systemer forplikter seg til å behandle bestillers forespørsel og oppdrag konfidensielt og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidsgangen.

16. Henvendelser: Henvendelser skal skje skriftlig direkte til Alarm Systemer.

17. Serviceavtale: Serviceavtale utføres av Alarm Systemer servicetekniker. Alarmsystemet kontrolleres etter Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd reglement for vedlikehold av alarmsystemer (pkt.633). Denne årlige kontrollprøvingen er en forutsetting for premiereduksjon av forsikringen.

18. Leieconsept avtaler: Alarm Systemer leverer og monterer det utstyr som er beskrevet i avtalen. Alarmskilt, merker og utstyr er Alarm Systemer sin eiendom under hele kundeforholdet. Dersom det er feil eller mangler ved systemet som skyldes kundens behandling av utstyret, medfører dette erstatningsansvar, det samme gjelder ved manglende tilgang ved tilbakelevering, eller demontert leiet utstyr som er TS eiendom.

19. SOS-Utryknings garanti leieconsept Privat – SMB: For å sikre våre kunder rask utrykning er det viktig at alarmtjenesten ikke benyttes uten grunn. Falske alarmer må anmeldes så raskt som mulig. Boligen må være godt merket med husnummer, som også skal være synlig fra veien. Utrykningsgarantien gjelder ikke dersom: Kunden er hjemme, men ikke har ringt for avmelding. Kunden utløser alarmen for å teste utrykningstiden. Kunden har unnlatt å oppdatere sin kontaktinformasjon. Kjøreforhold, naturkatastrofer eller andre forhold utenfor selskapets kontroll forsinker utrykningen.

SOS APP er en nødalarm som våre kunder kan benytte seg av de situasjoner hvor man ikke kan ringe inn til alarmstasjonen. Applikasjonen benytter seg av GPS lokasjon dersom din telefon støtter dette og gsm triangulering. Alarm Systemer kan på ingen måte hente eller finne ut din lokasjon uten at du selv løser ut alarmen. Dersom du løser ut alarmen ved en feil må alarmstasjonen varsles umiddelbart. Misbruk av tjenesten medfører erstatningskrav. Etter utløst alarm vil vår alarmstasjon motta et signal med din lokasjon og kontaktinformasjon, lokasjonen vil bli oppdatert hvert 30 sek til alarmen deaktiveres. Avtalt reaksjonsplan iverksettes.

Serviceavtale omfatter: Årlig kontrollprøving av hele anlegget og testing av alle komponenter. Testing av alarmoverføring til alarmstasjon. Kontroll av at risikobildet ikke er endret, eller om nye tiltak er nødvendig for å gjenopprette det opprinnelige sikkerhetsnivå. Nødvendig rengjøring og justering av detektorer og overvåknings utstyr. Kontroll og eventuell justering av lade spenning. Batterikontroll med belastning. Batteriskifte på trådløse systemer. Serviceavtalen gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk hvis ingen av partene sier opp avtalen. Nødvendig utskifting av utstyr/batteri tilkommer.

Alarm Systemer AS 991469028 MVA Thorøyaveien 4 , 3209 Sandefjord NO 991469028 MVA